Menu
cz

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků a dodavatelů

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů zákazníků a dodavatelů, ke kterému dochází v souvislosti s naší obchodní činností.

V případě obchodování s firmou, která je právnickou osobou, jde o kontaktní informace o osobách, se kterými komunikujeme na straně zákazníka/dodavatele.

V případě fyzických osob jde o osobní údaje firmy – fyzické osoby a kontaktní informace o osobách, se kterými komunikujeme na straně zákazníka/dodavatel.

Jedná se o údaje, které potřebujeme pro zajištění plnění smlouvy nebo objednávky a následnou fakturaci a případné řešení reklamací. Také pracujeme s kontaktními informacemi na osoby, které potřebujeme v oprávněném zájmu pro organizační zajištění dodávek.

Fakturační údaje musíme ponechávat v evidenci z právní povinnosti podle zákona o DPH po dobu 10-ti let.

Kontaktní údaje z titulu oprávněného zájmu v souladu se zákonem 480/2004 používáme i pro zasílání e-mailových nabídek či poptávek. Možnost odmítnout toto zasílání je součástí každé zprávy.

Máte právo na jejich výpis, opravu, výmaz, omezení zpracování, podání námitky, odvolání souhlasu a podání stížnosti.

Správcem osobních údajů je CEGELEC a.s., adresa: Chodovská 3, Praha 4, PSČ 141 00.

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: hyrman@cegelec.cz, tel.: 271 003 378

1. Kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je Cegelec a.s., adresa: Chodovská 3, Praha 4, PSČ 141 00.

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: hyrman@cegelec.cz, tel.: 271 003 378

2. Tabulka zpracování osobních údajů

 

Název zpracování Účel zpracování Kategorie osobních údajů Právní titul Upřesnění právního titulu Doba uložení Další příjemci Zdroj údajů
Údaje pro objednávku, smlouvu Zajištění dodání objednávky, smlouvy Kontaktní a fakturační údaje Výběrové řízení Do doby výmazu ze seznamu odběratelů a dodavatelů Nejsou Subjekt údajů
Zpracování účetních dokladů účtování Kontaktní a fakturační údaje Právní povinnost Zákon o DPH 10 let Subjekt údajů
Zpracování osobního dotazníku Příprava pracovní smlouvy Identifikační a kontaktní údaje Plnění smlouvy Pracovní smlouva Po dobu platnosti pracovní smlouvy Nejsou Subjekt údajů

3. Vysvětlení k tabulce a zpracováním

Právní tituly – jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9.

Doba uložení – znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.

Další příjemci – zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno „Nejsou“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme.

Zdroj údajů – zde uvádíme, od koho jsme osobní údaje získali. Pokud je uvedeno „Subjekt údajů“, pak to znamená, že jsme je získali přímo od osoby, které se týkají.

Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.

4. Popis práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

 

Právo Upřesnění
 

Požadovat výpis

 

Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup. Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu. Výjimkou kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.

 

Požadovat opravu

 

Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.

 

Požadovat výmaz

 

Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul. Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.

 

Požadovat omezení zpracování

 

Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu. K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.

 

Podat námitku proti zpracování

 

Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu. Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána. V případech uvádění vašeho jména nebo jiného kontaktního údaje v zájmu poskytování služeb je možnost zneužití téměř vyloučena a pro tyto činnosti je to nezbytné. Proto tento náš oprávněný zájem považujeme za převažující a námitky neuznáváme.

 

Odvolat souhlas se zpracováním

 

To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.

 

Požadovat výpis v přenositelném formátu

 

Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech – plnění smlouvy a souhlasu. Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát. Předáme vám je ve formátu XLS s pojmenovanými sloupci.

 

Podat námitku proti automatizovanému rozhodování

 

Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.

Podat stížnost na dozorový úřad  

V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.

5. Způsob výkonu práv

Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost tímto způsobem:

Osobně v sídle společnosti, nebo elektronicky s ověřením totožnosti – viz níže. K datu vyřízení vám zde bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné Vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály.

Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně.

Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:
a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady
b) odmítnout žádosti vyhovět.

Chcete-li podat žádost elektronicky:
a) zašlete ji e-mailem na adresu hyrman@cegelec.cz s platným elektronickým podpisem, bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být uznána.
b) Nebo zašlete z vaší datové schránky do datové schránky: t6zdckd

Uveďte do ní:
1) Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození
2) O výkon jakého práva žádáte – viz kapitola Popis práv subjektů údajů
3) Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje
4) Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu

V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.