Politika kvality, ochrany životního prostředí a BOZP

 

CEGELEC, a.s. je významným dodavatelem řešení pro městskou hromadnou dopravu a e-mobilitu.

Nabídku tvoří:
• dodávky trakčních pohonů, řídicích systémů a elektrozařízení určených pro městskou hromadnou dopravu a jejich projekce, instalace, uvádění do provozu, údržba a servis.
• projekty a dodávky řešení nabíjecí infrastruktury v elektromobilitě

Společnost Cegelec a.s. je od roku 2010 součástí nadnárodní skupiny VINCI Energies, jednoho z nejvýznamnějších hráčů na trhu infrastruktur a dopravy, průmyslu, služeb a ICT. V současné době skupina sdružuje přes 65 400 zaměstnanců a působí v 51 zemí po celém světě. VINCI Energies je členem francouzské skupiny VINCI. Jediným akcionářem společnosti Cegelec a.s. je VINCI ENERGIES CZ s.r.o.

Společnost má v souladu s požadavky mezinárodních norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001 vytvořen, dokumentován, uplatňován, udržován a zaveden integrovaný systém managementu, zahrnující management kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž jsou aplikovány všechny požadavky všech těchto norem.

Rozsah systému zahrnuje všechny procesy a činnosti prováděné v sídle společnosti a všechny činnosti osob, jejichž práci organizace řídí na lokalitách pracovní činnosti mimo sídlo společnosti. Systém zahrnuje také řízení externě poskytovaných procesů.

Pro udržování a zlepšování tohoto systému vydává vedení společnosti následující politiku.

• Hlavním cílem a prioritou společnosti je naprosté uspokojení požadavků, potřeb a očekávání zákazníků, které chceme docílit poskytováním kvalitních služeb. Budeme přitom využívat metody a postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí a bezpečné pro naše zaměstnance i okolí.

• V rámci svého integrovaného systému řízení považujeme za zákazníka nejen odběratele svých produktů a služeb, ale obecně každého, kdo je ovlivněn výsledky či důsledky činnosti společnosti a jejich pracovníků. Potřeby takto definovaného zákazníka jsou pak dány zejména právními požadavky na ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jejichž dodržování je pro nás samozřejmostí. Bude zohledňovat i požadavky dalších zainteresovaných stran.

• Budeme se snažit snižovat jak možné negativní dopady na životní prostředí způsobené našimi činnostmi tak i míru rizik a to i nad rámec těchto právních předpisů. Preferovat přitom budeme preventivní přístupy.

• Budeme dbát na ochranu životního prostředí i u našich spolupracujících firem.

• Abychom toho dosáhli, vybudovali jsme integrovaný systém managementu. Uvědomujeme si význam, který má tento systém pro efektivní a úspěšné fungování naší společnosti. Vycházíme z principu neustálého zlepšování a zavazujeme se tento systém udržovat, rozvíjet a dále zlepšovat tak, aby byl zárukou zlepšování jakosti našich produktů a služeb a výkonnosti v oblastech ochrany životního prostředí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zavazujeme se k tomu vytvářet a poskytovat potřebné zdroje a vytvářet vhodné technické zázemí.

• Budeme flexibilně reagovat na změny právních předpisů, nové odborné poznatky, technický vývoj, změny očekávání a potřeb našich zákazníků a dalších požadavků týkajících se oblasti našeho působení.

• Důraz přitom budeme klást na soustavný růst kvalifikace pracovníků, která představuje významný faktor ovlivňující kvalitu naších produktů a poskytovaných služeb, a na jejich motivaci jako důležitý zdroj rozvoje společnosti.

• Uplatňováním nástrojů aktivní interní i externí komunikace dosáhneme dobré informovanosti svých zaměstnanců, stávajících i potenciálních obchodních partnerů a dalších zainteresovaných stran o požadavcích a naplňování této politiky, aktivitách společnosti a jejích záměrech.Normy/Certifikáty

V měsíci červnu 2019 proběhl úspěšně dozorový audit integrovaného systému řízení dle norem EN ISO 9001, EN ISO 14001 a OHSAS 18001.

V měsíci červenci 2019 proběhl úspěšně recertifikační audit systému svařování kolejových vozidel dle normy EN 15085-2.